Meer informatie?

bel 070 7640500


Privacy policy


Standby Automatisering hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

 

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.
Standby Automatisering houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

 

Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 

 • uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid;

 

 • verwerking van uw persoonsgegevens beperkt blijft tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

 

 • vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

 

 • passende technische en/of organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

 

 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

 

 • op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hier op willen wijzen en deze respecteren.

 

Als zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 

Indien u na het doornemen van ons privacy beleid, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Standby Automatisering
Postbus 16034
2500 BA  Den Haag
info@standbyautomatisering.nl
0707640500
t.a.v. afd. administratie

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens

 

Uw persoonsgegevens worden door Standby Automatisering verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 

 • Dossieropbouw
 • Afhandeling van de verstrekte dienst
 • Facturatie
 • Het maken van aanbiedingen/offertes
 • Afgifte Garanties
 • Afgifte Licenties
 • Indien opgevraagd door wettelijk bevoegde overheidsinstanties

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u bewaren:

 

 • Naam
 • Adres
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • e-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Tanklocaties
 • Bekeuringen
 • Kentekens
 • Aanspreektitels
 • Rijbewijsnummers
 • Rekeningnummers

 

Verstrekking aan derden

 

De gegevens die u aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

 

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

 • (Voip) telefonie
 • Hostingdiensten
 • Domeinnaamregistratie
 • Internetdiensten
 • Televisiediensten
 • Garantieregistratie
 • Software licenties
 • Versturen van (pakket)post

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 

Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons) gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU tenzij u ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

 

Minderjarigen

 

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

 

Bewaartermijn

 

Standby Automatisering bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Beveiliging

 

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we de volgende maatregelen genomen:

 

 • De websites van Standby Automatisering waar persoonsgegevens worden uitgewisseld zijn allen beveiligd middels een betrouwbaar SSL certificaat. De websites zullen geen privacy gevoelige informatie opslaan in tracking cookies tenzij daar op de website akkoord voor is gegeven;

 

 • De automatiseringsomgeving van Standby Automatisering waar persoonsgegevens worden verwerkt is:
  – extern alleen bereikbaar voor medewerkers van Standby Automatisering middels 2-factor authenticatie;
  – beveiligd middels firewalls;
  – beveiligd met sterke wachtwoorden;
  – voorzien van de meest recente antivirus en antimalware technieken.

 

 

 

 

Rechten omtrent uw gegevens

 

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke we van u hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door een van onze verwerkers. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Wij kunnen u logischerwijs vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

 

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan vragen wij u hierover met ons contact op te nemen. Komt u hier niet met ons uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend.

 

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

 

Als u naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt neem dan contact met ons op.